Algemene voorwaarden

Huishoudelijk reglement van de

“TWENTSE MOTOR CLUB”

Lidmaatschap

Art 1

Kandidaten voor het lidmaatschap melden zich bij het secretariaat.

Indien het bestuur geen kennis heeft van feiten die het lidmaatschap in de weg staan, wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering tot toelating besloten.

Van een afwijzende beslissing geschiedt onverwijld mededeling aan de kandidaat, waarbij het bestuur niet is verplicht om dit te motiveren.

De kandidaat heeft gedurende een termijn van drie maanden na de mededeling het recht in beroep te gaan, welke op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering behandeld wordt.

Art 2

Een lid kan zijn gewoon lid, gezinslid, lid van verdienste of erelid.

 • Gewone leden zijn die leden, die geen gezinslid, lid van verdienste en geen erelid zijn.
 • Iemand die in gezinsverband samenwoont met een gewoon lid of een erelid kan op zijn

verzoek worden ingeschreven als gezinslid; gezinsleden betalen een lagere contributie dan gewone leden; zij ontvangen geen clubblad en geen schriftelijke mededelingen van het bestuur, met uitzondering een uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering; zij hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden.

 • Een lid van verdienste heeft voor de TMC buitengewone taken vervuld. Een lid van verdienste wordt voorgedragen vanuit de verzameling van leden van verdienste of vanuit minstens tien leden. Het bestuur benoemt het lid van verdienste met meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. Leden van een huidig bestuur kunnen niet benoemd worden. Leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie in het jaar van benoeming.
 • Voor de benoeming tot erelid, als bedoeld in art.5.lid 2 van de statuten, komt iemand in aanmerking wanneer hij/zij een zeer belangrijke rol speelt of gespeeld heeft in het bestaan en/of continuïteit van de TMC. Alleen een lid van de TMC of een lid van het bestuur kan iemand voordragen als erelid. Het bestuur van de TMC benoemt het erelid met meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen. Benoeming van een erelid dient openbaar plaats te vinden in de Algemene Leden Vergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
Art 3

De contributie van gewone leden en die van gezinsleden worden voor ieder verenigingsjaar door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Nieuwe leden zijn contributie voor het gehele lopende jaar verschuldigd indien zij zich na 31 augustus hebben aangemeld dan wordt de helft van de contributie berekend.

Art 4

Duur verenigingsjaar en opzeggingen

Het verenigingsjaar loopt van vijftien november tot en met veertien november van het daaropvolgende jaar (art 15. lid 1.).

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (art 7. lid 3.). Opzeggingen van het lidmaatschap dienen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden en te zijn gericht aan de secretaris.

Evenementen

Art 5

Alle leden hebben, behoudens art.7, het recht, op vertoon van de ledenkaart, om aan de door of vanwege de club georganiseerde evenementen deel te nemen.

Een ieder die deelneemt aan de georganiseerde voor of vanwege de club doet dit individueel en geheel voor eigen risico.

Art 6

Met betrekking tot het evenement, waarvan de geschatte kosten per deelnemer aanzienlijk hoger zijn dan het inschrijfgeld, kan het bestuur een verhoging van het inschrijfgeld vaststellen voor die deelnemer die eerst in het lopende jaar tot de club is toe getreden.

Voor de partner van een gewoon lid die geen gezinslid is en die deelneemt aan door de club gesubsidieerde evenementen worden de ware kosten als inschrijfgeld berekend.

Voor deelnemers die geen gewoon lid zijn en geen partner van een gewoon lid zijn kan door het bestuur een verhoging worden berekend.

Art 7

Het bestuur kan bepalen dat voor het deelnemen aan een evenement van de club een inschrijfgeld moet worden betaald en stelt het bedrag vast; het te betalen inschrijfgeld wordt in de aankondiging van het evenement vermeld.

Art 8

Voor het als bestuurder van een motorrijwiel deelnemen aan een evenement waarbij het motorrijwiel op de openbare weg wordt gebruikt, gelden de volgende bepalingen;

 • De deelnemer dient te voldoen aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van bestuurders van motorvoertuigen.
 • In bezit te zijn van een geldig rijbewijs A.
 • Verzekerd te zijn overeenkomstig de W.A.M.
 • Niet onder invloed van alcohol of andere rijvaardigheid beïnvloedende stoffen te verkeren.
 • Het motorrijwiel dient te voldoen aan de door de wet gestelde eisen, in het bijzonder met betrekking tot de remmen en banden als ook de geluidsproductie.
 • De deelnemer dient zich te houden aan de verkeersregels, in het bijzonder aan de geldende maximum snelheden.
Art 9

Het herhaaldelijk op grove wijze handelen in strijd met het in Art.8 bepaalde, kan voor het bestuur reden zijn om het lidmaatschap overeenkomstig art. 7.lid 1 van de statuten te beëindigen.

Art 10

Het bestuur kan bepalen, dat aan een evenement kan worden deelgenomen door anderen dan de leden en bepaald dan tevens zoals in art.5. is vermeld het te betalen inschrijfgeld.

Bestuur, commissies en zittingstermijn

Art 11

Het bestuur bestaat uit: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Bestuurslid Evenementen, Bestuurslid Webmaster. Een bestuurslid wordt gekozen voor een termijn van maximaal zes jaar en is in deze bestuursperiode twee maal herkiesbaar in zijn of haar bestuursfunctie.

Als er bij formeel aftreden, na genoemde termijn, geen kandidaat beschikbaar is, dan kunnen er bij wijze van uitzondering en bij wederzijds goedvinden nog twee herbenoemingen plaatsvinden. Een bestuurslid kan hiermee maximaal tien jaar in het bestuur van de Twentse Motorclub zitting hebben.

Het staat bestuursleden uiteraard vrij zich niet te laten herbenoemen.

Art 12
 • De kascommissie als bedoeld in art.15.lid 4 van de statuten bestaat uit drie leden.

Een van de leden treedt jaarlijks af en is niet herkiesbaar zodat elk van deze leden voor een periode van drie jaar deel uitmaakt van de kascommissie.

Slotbepaling

Art 12

Dit reglement kan worden gewijzigd door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Leden Vergadering.

Art 13

Dit reglement vervangt het op 10 november 2011 vastgestelde reglement en treedt in werking op 22 november 2018.

Vrienden van Evenementen
'
Herfstrit KNMV zondag 1 oktober Meer informatie Inschrijven
'
Club- en dartavond 12 oktober Meer informatie Inschrijven
'
KNMV Moosrit zondag 5 november Meer informatie Inschrijven
Website Design Company in BangladeshHigh Risk Solutions Merchant Account Services